SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je SIMONE Research Group s.r.o. se sídlem Římská 103/12, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, IČO: 63985195. Společnost prohlašuje, že zpracovává osobní údaje dle Nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů („GDPR“) a podle Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@simone.cz.

2. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty. Jde např. o kontakt prostřednictvím emailu, či vyplněním webového formuláře, apod. Jedná se o osobní údaje obecné kategorie – zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.1. Nákup zboží/služeb a dodání zboží/služeb

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, fakturaci, dodání zboží/služeb a další účely vyplývající ze zákona. Jedná se zejména o:

• Jméno a příjmení,

• Kontaktní a/nebo doručovací adresa,

• Email,

• Telefon

• IČO, případně DIČ, v případě OSVČ

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůta, apod.).

2.2. Kontakt

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat prostřednictvím uveřejněného emailu nebo telefonního čísla nebo kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

• Jméno a příjmení,

• Email,

• Telefon.

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. 3 roky po dobu promlčecí lhůty).

3. Příjemci osobních údajů

Společnost SIMONE Research Group s.r.o. užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím stranám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží/služeb, daňové evidence, apod. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty (např. banky, pojišťovny apod.).

4. Lhůta zpracování osobních údajů

Lhůta zpracování osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem. V některých případech je lhůta zpracování navázána na smluvní či obchodní vztah a dále na zákonné lhůty. Pro konkrétní informace ohledně lhůty zpracování osobních údajů se můžete obrátit na: gdpr@simone.cz

5. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnost provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i píemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

6. Práva subjektů údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

• účely zpracování,

• kategorie dotčených osobních údajů,

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

• plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

b) Právo na opravu osobních údajů.

c) Právo na výmaz v případě, kdy je splněna alespoň jedna podmínka

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

• uplynula lhůta zpracování osobních údajů,

• odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

• vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

• popíráte přesnost osobních údajů,

• zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,

• vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

• hodláte uplatnit:

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné a

• jde o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,

• zpracování se provádí automatizovaně.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR. Úřad pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat pomocí posta@uoou.cz.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na gdpr@simone.cz.

7. Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti. Společnost je oprávněna za neúměrné žádosti o podání informací o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.