SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

SIMONE SOFTWARE

Uživatelské prostředí

Interaktivní síťové úpravy

Topografický editor je jednoduchý WYSIWYG nástroj pro úpravy modelů potrubních systémů. Umožňuje velmi snadno vytvořit nákres sítě, upravit parametry jednotlivých prvků a definovat počáteční stav plynu v síti. Dále umožňuje získat přehled o průběžných výsledcích jednoduchým přidáním tabulek a popisků do nákresu.

SIMONE - Interaktivní síťové úpravy

Řízení úloh

Pro každou síť je možno definovat samostatné simulační či optimalizační výpočty - scénáře. Ve scénáři je možné přepsat všechnz skutečné provozní podmínky, řídící zásahz a vnější vlivy působící na plynovodní síť:

  • Vlastnosti plynu v přívodních uzlech
  • Dodávky a odběry
  • Nastavení ventilů
  • Konfigurace a provozní podmínky kompresních stanic
  • Nastavení řízených ventilů
  • Porušení potrubí, které může simulovat nehody s únikem plynu ze sítě.

Časový údaj pro spuštění všech řídících zásahů - akcí je možno zadat předem nebo mohou být akce vyvolány také pomocí uživatelem definovaných logických podmínek.

SIMONE má ve svém vybavení interaktivní editor scénářů pro snadné zadávání řídících akcí. Tabulka parametrů scénáře se otevře kliknutím na prvek či uzel v topografickém pohledu. Pro snazší provádění úprav je možno parametry postupů zobrazit několika různými způsoby.

SIMONE - Řízení úloh

Analýza a zobrazení výsledků

Grafické možnosti

SIMONE skýtá celou řadu nástrojů pro analýzu výsledků simulace:

  • Vybarvením prvků a uvedením hodnot ve schématu sítě lze zobrazit jednu či dvě vybrané proměnné pro daný časový okamžik. Je možno vzbírat ze schématu jednotlivé detaily, přičemž se příslušná textová informace danému zvětšení automaticky přizpůsobí i podrobností svého obsahu. Do schématu lze pro zpřehlednění přidávat různé tabulky a popisky.
  • Časové řady hodnot libovolné proměnné nebo výrazu mohou být zobrazeny v samostatném grafu nebo "pop-up" okně. Pro jednotlivé typy objektů jsou předdefinovány základní grafy, přístupné pouhým kliknutím na příslušný objekt ve schématu.
  • TPodélný profil vybrané proměnné (v daném časovém okamžiku) je možné vytvořit pro všechny úseky spojující kterékoliv dva dané uzly.
  • U kompresorů jsou k dispozici "pop-up" okna nebo samostatné grafy zobrazující charakteristiku s vyznačenou trajektorií provozního bodu.

Výše uvedené nástroje pro definování obrázků umožňují vytvářet grafy (např. pro rutinní použití) splňující rozdílné požadavky jednotlivých uživatelů.

SIMONE - Analýza a zobrazení výsledků

Tabelární výstupy

SIMONE je vybavena nástroji pro definování tabulek, tak aby bylo možno získat tabelární výstupy v požadovaném tvaru. Uživatelé si mohou nadefinovat vlastní tabulky a importovat je do standardního software.

Kontrola překračování limitů

SIMONE umožňuje definovat limity pro každou proměnnou a v grafu nebo tabulce zobrazit jejich překročení.

Systémová integrace

SIMONE je možno integrovat s kterýmkoliv systémem SCADA. Propojení zajišťuje otevřená architektura systému a využití uznávaných průmyslových standardů. Abychom splnili různé požadavky jednotlivých zákazníků, používáme celou řadu integračních strategií, od volné vazby, až po úplné propojení uživatelských rozhraní.

Máme za sebou také několik úspěšných projektů propojení GIS-SIMONE.

Na přání zákazníka je možno připravit propojení s jinými integračními systémy ( pro prognózu spotřeby, zákaznické a platební systémy atp.)

SIMONE má využití také jako součást místních nebo hierarchických řídících systémů. Jako příklad může posloužit úspěšná aplikace SIMONE v lokálním řídícím systému kompresní stanice.